Kat Karşılığı İnşaatSözleşmesi-Av. Mustafa Çiçek

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nasıl Yapılır ?

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve bu sözleşme ile kurulan hukuki ilişkiye dayalı pek çok dava söz konusu olabilmektedir. Bu davalar Türkiye şartlarında oldukça uzun sürmekte ve her iki taraf için, sözleşmeye güvenenler açısından mağduriyetlere neden olmaktadır. Okumaya Devam Et..–>>

İşverenin İşçiyi İstifaya Zorlaması/ İstifa Eden İşçinin Hakları

İşverenin İşçiyi İstifaya Zorlaması  İstifa Eden İşçinin Hakları Av. Mustafa Çiçekİstifa dilekçesi vermiş bulunan işçinin; artık işverenden hiçbir hak talep edemeyeceği konusundaki düşünceler yanlıştır. İşçi, işverene “özel nedenlerden dolayı istifa ediyorum” diye yazılı beyan vermiş olsa bile işçi, İş Mahkemelerinde alacak davası açarak hak etmiş olduğu alacakları işverenden alabilir.

Okumaya Devam Et..–>>

03Mar/16

Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi ( Memnu Hakların İadesi ) Kararı Alınması ve Müracaat Koşulları Nelerdir ? Adli Sicil Arşiv Kayıtlarının Silinmesi Açısından Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi Kararının Önemi

Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi -Av. Mustafa ÇiçekYasaklanmış hakların geri verilmesi ( Memnu Hakların İadesi ) daha önceki “ Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir? “ başlıklı yazımızda ( http://www.avukatmustafacicek.com/turk-ceza-kanunu-ve-yasakli-haklarin-geri-verilmesi-memnu-haklarin-iadesi/ ) da belirtildiği üzere 5237 sayılı yasada düzenlenmemiştir. Zira Ceza Kanunumuz yasaklı hakların uzun süreler devam etmesi düzenlemesinden vazgeçmiş ve belirli koşulların oluşması halinde bu yasaklı hakların iadesinin gerçekleşmesini düzenlemiştir.

Ancak Adli Sicil (sabıka kaydı) ve Adli Sicil arşiv kayıtlarının silinebilmesi için yasaklı hakların geri verilmesi kurumuna başvurmak gereğinden 5352 sayılı Adli Sicil Kanunun 13/A maddesinde düzenlenmiştir. Mevcut ceza mevzuatımızda yasaklı hakların geri verilmesi ( Memnu Hakların İadesi ) bu kanunda düzenlenmiştir.

5352 sayılı Adli Sicil Kanunun  “Yasaklanmış hakların geri verilmesi” başlıklı 13/A maddesine göre; “5237 sayılı Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunların belli bir suçtan dolayı veya belli bir cezaya mahkûmiyete bağladığı hak yoksunluklarının giderilebilmesi için, yasaklanmış hakların geri verilmesi ( Memnu Hakların İadesi ) Okumaya Devam Et..–>>

19Şub/16

Türk Ceza Kanunu ve Yasaklı Hakların Geri Verilmesi ( Memnu Hakların İadesi )

Ceza yargılamasında kişiye işlediği suça verilecek cezanın yanında; gerek suçtan genel olarak zarar gören toplumu, gerek suçu işleyenin aile bireylerini ve gerekse de suçu işleyenin bizzat kendisini korumak, işlenen suçtan bozulan kamu düzenini yeniden kurmak amacıyla suç işleyen kişi hakkında bir takım hak yoksunluklarına karar verilmektedir.

Yürürlükte bulunan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu bu hak yoksunluklarını bir ceza olarak değil güvenlik tedbirleri olarak tanımlamıştır. Türk Ceza Kanunu  “ Güvenlik Tedbirleri ” kapsamında kişilerin belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasını düzenlemiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 53. Maddesinde; kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak aşağıda başlıklar halinde yazılan haklardan yoksun bırakılabilir. Yasada belirtildiği şekliyle Okumaya Devam Et..–>>

16Şub/16

Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir ?

Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir Av.Mustafa ÇiçekHalk arasında sabıka kaydı olarak bilinen, adli sicil kayıtlarının silinme şartları ve nasıl silinebileceğini web sitemizde daha önce yayınladık. (http://www.avukatmustafacicek.com/sabika-kaydi-adli-sicil-kaydi-adli-sicil-arsiv-kaydi-nasil-silinir/ ). Sabıka kaydı, adli sicil kaydının nasıl silineceği ve silinme şartlarını öğrenmek için bu yazımızı okuyabilirsiniz.

Sabıka kayıtları şartları oluştuğunda adli sicilden silinir, ancak adli sicil arşivine alınır. Özel işler için adli sicil kaydı aldığınızda “Adli sicil kaydı yoktur” şeklinde belirtilir. Ancak resmi işler için sabıka kaydı aldığınızda arşiv kayıtları görünmektedir. Bu durumunda nasıl zorluklara neden olduğu bize danışanlardan çok iyi biliyoruz ve adli sicil arşiv kayıtlarının nasıl silinebileceği konusunda oldukça yoğun soru ve müracaat alıyoruz. Bu yazımızda Adli Sicil mevzuatımıza göre adli sicil arşiv kayıtlarının silinme koşullarına değineceğiz.

01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5352 sayılı Adli Sicil Kanu­nu, 3682 sayılı Adli Sicil Kanununda olmayan yeni bir düzenleme getirmiş ve bazı şartların oluşması halinde adli sicil arşiv kayıtlarının silinmesi imkânını getirmiştir. Yani adli sicil arşiv kayıtlarının silinmesi mümkündür. Okumaya Devam Et..–>>

02Şub/16

Cezanın Orantılı Olma İlkesi

Cezanın orantılı olması da ceza hukukunun önemli ilkelerinden bir tanesidir. Ceza, sonucunu oluşturduğu hukuki nedenle, yani suç fiiliyle daima orantılı olmalıdır. Devletin cezalandırma yetkisinin mantıki sınırını oluşturan ve kefaret düşüncesinden kaynaklanan bu ilke, ceza adaletinin ortaya çıkışında önemli bir rol üstlenmektedir.

İnsanları suç işlemekten vazgeçiren cezaların suçun ağırlığı (kamu esenliğine verdiği zarar)  ve kusurun derecesi (insanları suça iten nedenler) ile orantılı olması çağdaş ceza hukukunun gereğidir. Orantısız ceza adaletsizlik yaratacağından daha sonraki zamanlarda suçlu veya yakınlarını suça itme görevi görebilecektir. Okumaya Devam Et..–>>

17Ara/15

İşten Ayrılmada İstifa Sayılmayan Haller Nelerdir ? İstifa Halinde Tazminat Alınabilir mi ?

 

İşten Ayrılmada İstifa Sayılmayan Haller Nelerdirİş hayatında işçinin işini bırakması çoğunlukla istifa olarak algılansa da hukuki anlamda gerçekte o eylemin istifa olup olmadığı tartışmalı kalmaktadır. İşçinin işi kendi rızasıyla mı, işverenin baskısı veya aşağıda değineceğimiz nedenlerle mi işi bıraktığı konusu iyi değerlendirilip ona göre işlem yapılmalı, gerekirse iş mahkemesine başvurulmalıdır.

Çoğunlukla işçinin haklı nedenle iş sözleşmesinin feshi, uygulamada işçinin istifası şeklinde yorumlanmakta ve işçi yıllarca çalışarak hak kazandığı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı,   tatil ücretleri gibi pek çok işçilik haklarından mahrum kalmaktadır.

Burada uygulamada çok sık rastlanan; gerçekte işçinin işçilik alacaklarına ve tazminata hak kazandığı halde, istifa olarak değerlendirilen; gerçekte işçinin haklı feshi sayılabilecek konulara değineceğiz. Okumaya Devam Et..–>>

26May/15
Ev Eşyası Haczedilebilir mi Haciz Sırasında ve Sonrasında Yapılacak İşlemler Nelerdir Av.Mustafa Çiçek

Ev Eşyası Haczedilebilir mi ? Haciz Sırasında ve Sonrasında Yapılacak İşlemler Nelerdir ?

Ekonomik gerçekler toplumda pek çok kişinin icra takibi ile karşı karşıya gelmesini sağlamıştır. İcra takip dosyalarındaki artış bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. Haciz işlemi de icra takip sürecinin bir parçasıdır. Elbette alacaklının alacağına yasal yollarla kavuşma amaç ve gayretine bir şey denemez. İcra takibinde ve bu sürecin bir parçası olan hacizden amaç borcun tahsilini sağlamaktır. Yoksa borçluyu taciz etmek; üzerinde baskı kurarak ödemeye zorlamak değildir. Mevzuatımız bu anlamda alacaklı ile borçlu arasında dengeyi kurmak için yeni düzenlemeler yapmıştır. Bu konudaki düzenlemelerden biri de İcra İflas Yasasının 82. Maddesine yapılan ek düzenlemedir. Okumaya Devam Et..–>>

21May/15
Sabıka Kaydı Nasıl Silinir- Av.Mustafa Çiçek

Sabıka Kaydı, Adli Sicil Kaydı, Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir ?

Halk arasında sabıka kaydı olarak bilinen, adli sicil ve arşiv kayıtlarının varlığı, toplumsal yaşamda olumsuzluklara neden olabilmektedir. Örneğin bir işe başvururken; memurluk ve diğer resmi işlerde istenen adli sicil kayıtları, ihtiyaç duyduğumuz işe girmemize engel olabilmektedir. Okumaya Devam Et..–>>

23Şub/15

Cezanın Şahsiliği / Kişiselliği İlkesi Nedir ?

Cezanın Şahsiliği  Kişiselliği İlkesi Nedir-Av.Mustafa ÇiçekCezanın şahsiliği ilkesi, temel olarak kanunda suç karşılığı olarak öngörülmüş bulunan cezanın sadece suçun failine verilmesini, yalnızca suçun failinin cezadan etkilenmesini ifade etmektedir. Cezalandırmanın temel prensiplerinden olan bu ilke, insanlığın gelişiminin bir sonucudur ve bu özellik nedeniyledir ki modern hukuk hükümlünün tüm malvarlığının müsadere edilmesini kabul etmemektedir. Okumaya Devam Et..–>>